Фурсівська громада
Київська область, Білоцерківський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області

Дата: 11.10.2021 12:13
Кількість переглядів: 414

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Проєкту змін до г
енерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проєкту є Фурсівська сільська рада Білоцерківського району Київської області (09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси, вул. Ярослава Мудрого, буд. 48, тел. 0456-338 858).

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний та детальний плани є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Фурсівської сільської рада Білоцерківськог району Київської області. Генеральний та детальний плани є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території села та розробляється і затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани (в тому числі, поєднані з детальними планами) населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки Проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області виконаний ТОВ «ЦАПЛД» на замовлення та відповідно до завдання Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Проект змін до генерального плану розроблено на підставі таких даних:

 • Завдання на розроблення проєкту змін генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області;
 • Довідки;
 • Топографічна основа виконана у 2020 році у цифровому вигляді для масштабу 1:2000;
 • Вихідні документи та натурні обстеження.

Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

 • Земельний кодекс України;
 • Водний кодекс України;
 • Закон «Про основи містобудування»;
 • Закон України «Про планування та забудову територій»;
 • ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проєктування враховано вимоги містобудівної документації.

Проект змін до генерального плану поєднаного з детальним планом розроблений на розрахунковий строк 20 років та згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії не обмежується.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють визначені види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Даний проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни. Проект змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, перелік за категоріями видів та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, визначено чинним Законом України «Про оцінку впливу на довкілля». Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

 • змін до генерального плану визначаються:
 • перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;
 • території для розвитку сельбищного будівництва, розвитку промисловості та комунально-складських об’єктів;
 • пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, їх перспективна планувальна структура та функціональне зонування;
 • території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);
 • аналізується загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;
 • обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;
 • надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури, тощо.

 

Основними екологічними проблемами, з якими стикається с. Фурси, є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення атмосфери населеного пункту є автотранспорт.
 1. Водні ресурси
 • недотримання прибережних захисних зон;
 • дифузне забруднення від транспорту (поверхневий стік з доріг);
 • село не забезпечене централізованою каналізацією з очисними спорудами;
 • відсутність централізованого водопостачання;
 • відсутні централізовані мережі дощової каналізації.
 1. Відкриті землі
 • джерелом забруднення ґрунтів села є автотранспорт;
 • умови утримання та упорядкування кладовища не відповідають санітарним вимогам;
 • негативний вплив від накопичень побутових відходів.
 1. Здоров’я населення
 • основним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • об’єкти природно-заповідного фонду у межах населеного пункту відсутні, проте населений пункт в південно-східній його частині межує з територією Смарагдової мережі (Код території: UA0000272, Назва території: Ros river valley);
 • недостатня кількість зелених насаджень загального користування в межах села.
 1. Поводження з відходами
 • на даний час схема санітарної очистки в селі відсутня.

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проєкту, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій.

 

Ймовірні наслідки

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Компонент довкілля

Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат

Негативних наслідків не очікується.

Очікується покращення мікроклімату через створення зелених насаджень загального користування та обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище

Очікується покращення ситуації щодо шумового забруднення. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану територій прилеглих до вулиць з інтенсивним рухом транспорту забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг та дотримання розривів.

Слід очікувати збереження незначного рівня забруднення повітря викидами автотранспорту.

 

Водне середовище

Покращення ситуації – усунення джерел забруднення – влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод; будівництво централізованої системи водопостачання.

Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних об’єктів та збереження їх водності внаслідок виділення земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі

Передбачається забудова вільних ділянок, що призведе до трансформації ґрунтового покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти

Трансформація ґрунтового покриву на ділянках проектної житлової і громадської забудови.

Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання інженерних мереж.

Очікується покращення стану ґрунтів щодо виключення забруднення побутовими стоками через створення централізованої системи господарсько-побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод; рекультивація стихійного сміттєзвалища.

Покращення ситуації через впровадження спеціалізованої системи санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Біорізноманіття (рослинний і тваринний світ)

Створення житлової забудови на сільськогосподарських землях загрожує зменшенню середовища існування видів тваринного світу, посилить фрагментацію оселищ.

Вплив на середовища існування через розвиток рекреаційних територій.

Ландшафти

Очікується позитивний вплив на образ ландшафту населеного пункту через організацію санітарно-захисних зон, благоустрою населеного пункту і розвитку озеленених територій загального користування.

Здоров’я населення

Негативних впливів не очікується.

Очікується підвищення безпеки на дорогах.

Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів (створення систем каналізації та водопостачання, очисних споруд, облаштування рекреаційних територій та санітарно-захисних зон тощо) сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

 • території з природоохоронним статусом відсутні, проте населений пункт в південно-східній його частині межує з територією Смарагдової мережі (Код території: UA0000272, Назва території: Ros river valley).

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується проект змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області. За таких умов подальший соціально-економічний сталий розвиток є неможливим, альтернатива «нульового» сценарію призведе до погіршення екологічної ситуації, погіршення стану здоров’я населення, неефективного використання земельних та інших природних ресурсів й рекреаційного потенціалу району. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. У випадку, якщо проект змін до генерального плану поєднаного з детальним планом не буде затверджено, населений пункт залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області для виявлення всіх важливих впливів і ризиків, оцінювання їх величини та значимості, запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, є системний підхід.

Для сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного документа державного планування будуть використані такі методи, зокрема: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, історичний, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання, контент-аналізу; моделювання; інформаційні; прогнозування; соціоекологічні методи. Саме система засобів і прийомів, що передбачені кожним із зазначених до застосування під час стратегічної екологічної оцінки методів, дають змогу запропонувати заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями збереження та охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми, які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан довкілля, інформацію, включену в інші акти законодавства, що мають відношення до проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація про екологічні показники, які відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Таблиця 1

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту на стан повітря.

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.

Водні ресурси

Незадовільне утримання прибережних захисних смуг. Відсутність централізованого каналізування.

Відсутність централізованого водопостачання.

Відсутність дощової каналізації.

Дотримання у межах зон санітарної охорони об’єктів водопостачання.

Розроблення проектів землеустрою водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів.

Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та покращення екологічного стану водних об’єктів. Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Земельні ресурси

Умови утримання та упорядкування кладовища не відповідають санітарним вимогам.

Забруднення ґрунтів придорожньої території.

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних і поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.

Закриття кладовища, яке вичерпало свої територіальні ресурси.

Раціональне планування вулично-дорожньої мережі.

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Недостатня кількість зелених насаджень.

 

Передбачено озеленення та благоустрій території села, в тому числі навколо водойм з урахуванням нормативно-допустимих рекреаційних навантажень.

Для захисту від шуму і шкідливих викидів передбачається облаштування шумозахисних екранів та смуг озеленення.

Поводження з відходами

Відсутнє роздільне збирання побутових відходів.

 

Розробка спеціалізованої схеми санітарного очищення села. Забезпечення повного збору, вивозу та своєчасного видалення всіх видів відходів. Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об’ємів вивозу і захоронення відходів.

Здоров’я населення

Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг передбачається створення і підтримку зелених насаджень спеціального користування. Також передбачено створення зон загального користування в населеному пункту та обмеженого користування у межах санітарних зон.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку. Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ № 296 від 10.08.2018р, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у с. Фурси Білоцерківського району Київської області.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Фурсівська сільська рада Білоцерківського району Київської області (09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси, вул. Ярослава Мудрого, буд. 48, тел. 0456-338 858).

 

Строки подання

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області визначено 15 днів з дня її оприлюднення.

Відповідно до ч. 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до генерального плану с. Фурси Білоцерківського району Київської області передбачено 15 днів з дня отримання органами виконавчої влади такої заяви.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора